Navigation Menu
CASA MUSEO OTERO PEDRAYO

CASA MUSEO OTERO PEDRAYO

GALERIA FOTOGRAFICA  

018_4752x3168
022_4752x3168
026_4500x3000
0301_1654x1102
Corredor1_533x800
DSC_0002_3264x1836
DSC_0004_3264x1836
DSC_0005_3264x1836
DSC_0007_3264x1836
DSC_0009_3264x1836
DSC_0011_3264x1836
DSC_0014_3264x1836
DSC_0020_3264x1836
DSC_0022_3264x1836
DSC_0024_3264x1836
DSC_0026_3264x1836
DSC_0027_1836x3264
DSC_0029_3264x1836
DSC_0032_1836x3264
DSC_0032_3264x1836
DSC_0033_1836x3264
DSC_0034_1836x3264
DSC_0034_3264x1836
DSC_0035_3264x1836
DSC_0036_3264x1836
DSC_0037_3264x1836
DSC_0038_3264x1836
DSC_0039_3264x1836
DSC_0040_3264x1836
DSC_0041_3264x1836
DSC_0042_3264x1836
DSC_0043_3264x1836
DSC_0045_1836x3264
DSC_0046_3264x1836
DSC_0048_3264x1836
DSC_0049_3264x1836
DSC_0050_3264x1836
DSC_0052_3264x1836
DSC_0053_3264x1836
DSC_0054_3264x1836
DSC_0055_3264x1836
DSC_0056_3264x1836
DSC_0057_3264x1836
DSC_0058_3264x1836
DSC_0059_3264x1836
DSC_0060_3264x1836
DSC_0061_1836x3264
DSC_0066_1836x3264
DSC_0067_1836x3264
DSC_0069_3264x1836
DSC_0070_3264x1836
DSC_0075_3264x1836
DSC_0077_1836x3264
DSC_0080_1836x3264
DSC_0080_3264x1836
DSC_0081_3264x1836
DSC_0088_1836x3264
DSC_0090_3264x1836
DSC_0091_3264x1836
DSC_0094_3264x1836
DSC_0095_1836x3264
DSC_0095_3264x1836
DSC_0096_3264x1836
DSC_0097_3264x1836
DSC_0098_3264x1836
DSC_0099_1836x3264
DSC_0099_3264x1836
DSC_0101_3264x1836
DSC_0102_3264x1836
DSC_0105_3264x1836
DSC_0110_3264x1836
DSC_0111_3264x1836
DSC_0116_3264x1836
DSC_0122_1836x3264
DSC_0125_3264x1836
DSC_0127_3264x1836
DSC_0136_3264x1836
DSC_0170_1836x3264
DSC_0174_3264x1836
DSC_0178_3264x1836
DSC_0179_1836x3264
DSC_0138_1836x3264
DSC_0148_3264x1836
DSC_0149_1836x3264
DSC_0154_3264x1836
DSC_0157_1836x3264
DSC_0164_3264x1836
DSC_0167_3264x1836
DSC_0168_1836x3264
DSC_0200_1836x3264
DSC_0203_3264x1836
DSC_0204_3264x1836
DSC_0208_3264x1836
DSC_0209_3264x1836
DSC_0216_3264x1836
DSC_0220_3264x1836
DSC_0221_1836x3264
DSC_0223_1836x3264
DSC_0229_3264x1836
DSC_0231_3264x1836
DSC_0234_3264x2448
DSC_0235_3264x2448
DSC_0242_3264x2448
DSC_0247_1836x3264
DSC_0255_3264x1836
DSC_0256_1836x3264
DSC_0268_3264x1836
DSC_0280_3264x1836
DSC_0283_3264x1836
DSC_0285_3264x1836
DSC_0290_3264x1836
DSC_0295_3264x1836
DSC_0296_3264x1836
DSC_0299_3264x1836
DSC_0300_3264x1836
DSC_0301_1836x3264
DSC_0304_3264x1836
DSC_0305_3264x1836

INFORMACION PATRIMONIAL

PAZO MUSEO OTERO PEDRAYO…
atópase situada nunhas terras interesantes dende o punto de vista arqueolóxico, artístico e do medio natural, onde os visitantes -escolares, grupos de turistas que percorren devagar a xeografía do interior de Galicia, colectivos da terceira idade, emigrantes americanos en busca das raíces da súa terra de orixe- teñen en común o interese polas cousas de Galicia, especialmente pola súa cultura e monumentos, e para todos eles a Fundación Otero Pedrayo a imaxe do seu autor terá sempre unha palabra ilusionada e optimista así como un compromiso de permanente colaboración con canta iniciativa permita desenvolver a idea dun futuro mellor e diferente para o panorama cultural e literario actual.

Actualmente alberga o museo Otero Pedrayo. Xeograficamente está emprazado na zona denominada polo sentir popular como “dás campás abaixo”, que é zona de ribeira con abundante viñedo. Aparece o pazo encravado dentro do correspondente terreo pero formando parte do núcleo urbano, e a súa planta corresponde ao tipo de rectángulo, se ben os lados curtos e os longos gardan pouca diferenza de lonxitude. Corresponde a fachada principal do pazo á cara orientada ao O., que está case totalmente percorrida por unha solaina que na súa última parte foi transformada en galería.

Dende o patio situado diante da casa sobe á solaina a través dunha escaleira de pedra situada no seu lado esquerdo. Tamén a fachada posterior, orientada ao L, está percorrida por outra solaina, esta de maior lonxitude, que discorre á altura do piso alto. Esta solaina con varanda de pedra feita de sobrios piares bastante distanciados sobre os que se apoia o pasamáns de pedra moldurada, construídos por perpiaños graníticos, e que forman a xeito de soportais en correspondencia co piso baixo do pazo. Interiormente está transformado e pódense visitar as diferentes dependencias tal e como as tiña Otero Pedrayo (biblioteca, cociña, salas…).

En realidade non é unha construción tipicamente palaciana. Sen dúbida o seu maior valor radica en estar vinculado á gran figura de Otero Pedrayo. De feito sabemos que pertenceu á súa avoa e á súa nai antes de ser seu.
A Fundación dispón dun Centro de Estudios Oterianos para o estudo da obra do autor, con especial atención á súa importante personalidade como xeógrafo, cuxa visión da paisaxe cósmica, do biolóxico e do humano non foi superada.
A Casa Museo de D. Ramón Otero Pedrayo encóntrase situada nunha das súas residencias habituais no lugar de Cume de Vila, na parroquia de Trasalba, pertencente ao municipio de Amoeiro, que se acha no noroeste da provincia de Ourense. Cabe recordar que a súa outra residencia se encontraba na rúa Paz n.º 2, 2º en Ourense, na mesma casa na que naceu o seu amigo e compañeiro de xeración literaria, Vicente Risco.
O Pazo foi construído en 1764 por Benito Sotelo. Pertenceu á familia materna de Otero Pedrayo, Cabe destacar dúas solainas na parte posterior da casa, unha delas deseñada por Castelao.
Foi constituída a Fundacion Otero Pedrayo a raiz do legado que fixo en vida o autor, as súas propiedades en Trasalba, incluíndo o Pazo, a biblioteca e objectos persoais.
Os servizos dos que podemos gozar na Fundación Otero Pedrayo son:
-Biblioteca Otero Pedrayo, constituída polos libros do propio autor.
-Salón de Actos.
-Libraría.
Trasalba garda na pedra gran parte da historia de Galicia porque aquí é onde o patriarca das letras galegas, Ramón Otero Pedrayo, viviu parte da súa vida, e aquí desenvolveu e conduciu o renacemento da literatura galega. Chégase dende Ourense polo Nacional 525 en dirección Punxín ou dende ou Carballiño pola mesma estrada en dirección Ourense. Tamén dese a Autovía Rías Baixas saída número 521.
Pretender coñecer a ideoloxía e obra do condottiero das letras galegas e non se deixar caer polo pazo de Trasalba carece de sentido. Non xa só porque nesta casa nativa que conta cunhas seis hectáreas entre vivenda e terreos adxacentes encontramos unha auténtica biografía do escritor, senón tamén porque a beleza da paraxe onde se levantou o edificio é digna de ser considerada polo visitante. Literatura, natureza e arte danse cita a poucos quilómetros de Ourense, en pleno Concello de Amoeiro. O lugar, coñecido como Cume de Vila, sitúase nos Chaos de Amoeiro, onde, segundo palabras do patriarca, “os Chaos deixan de ser tales para mudarse en bocarribeira”, concepto este acuñado por el e que define xeograficamente a zona de transición entre a Ribeira Sacra ourensana e as chairas.

De feito, a parroquia de Trasalba descólgase sobre os canóns do río Barbantiño e do rei dos ríos galaícos: o Miño, e o pazo que xa pertenecío aos avós de Otero Pedrayo permite unha panorámica da impresionante Ribeira, vistas que marcaron sobremanera dende a súa infancia a produción literaria do autor, que, a xeito de tinguiduras autobiográficas, se inclúen dentro da súa produción artística. A vivenda, sede do museo, fundación e padroado de Otero Pedrayo, pertenceu aos seus antepasados da fidalguía rural, e comezou a construírse, segundo inscrición no lintel do portalón de entrada, no século XVIII, non obstante, a maioría das construcións están fachadas no XIX, o que lle confire un toque de modernidade relativa á estrutura pacega.

O edificio consta dun piso en horizontal, con adegas e cortes hoxe reformados e con novas utilidades mediatizadas pola conversión do recinto nun museo. Trátase dunha casa nativa sen escudos nin torres e flanqueada ao norte por unha galería corrida e ao sur por unha alta solaina, destacando que no deseño da primeira interveu nin máis nin menos que o xenio doutro grande home da Galicia contemporánea: Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. A galería proxecta ao anoitecer bonitas sombras sobre a superficie alfombrada do céspede, marabillosas siluetas que son dignas de presenciar. Otero Pedrayo herdou o paso dos seus avós aos seus pais e nas súas últimas vontades antes de falecer dispuxo legalo á Editorial Galaxia para que Trasalba se convertese nun verdadeiro ateneo de escritores e intelectuais galegos, que acollese e mimase a creatividade dos noveis cultivadores da lingua de Rosalía.

Pero a falta de recursos económicos pra botar a andar esta cautivadora idea oteriana frustrou o seu desenvolvemento. No seu lugar creouse o 19 de xullo de 1979 a Fundación, e un ano despois redactáronse os estatutos nacendo a primeira xunta reitora e xunta de goberno, onde personalidades do talle, moitas delas por desgracia xa desaparecidas, de Domingo García-Sabell, Francisco Fernández del Riego, Xulio Alonso Losada, Eduardo Blanco Amor, Ricardo Carballo Calero, Carlos Casares, Álvaro Cunqueiro ou Xerardo Fernández Albor colleron o leme do recén creado órgano de expansión cultural ao servizo da comunidade galega. Na actualidade é Fernández del Riego o que asume as funcións de presidente executivo en substitución de García-Sabell.

O pazo foi rehabilitado e reacondicionado en varias ocasións e, como asegura o secretario da Fundación, don Manuel Somoza, preténdese conxugar a modernidade co antigo sen romper en ningún momento o ambiente orixinario onde o patriarca viviu e elaborou boa parte da súa andaina literaria. Non obstante, e a pesar das axudas chegadas a través de subvencións da Xunta, Deputación de Ourense, Concello da capital provincial e do de Amoeiro, as dificultades económicas son latentes, segundo asegura o secretario, e máis cando se está a pensar en dotar ao edificio dun sistema de calefacción ou da futura posta en marcha do Centro de Estudos Oterianos, creado a imaxe e semellanza do de Rosalía de Castro, dedicado enteiramente á investigación, e que funcionará con independencia da Fundación. Para este último proxecto xa procedeuse a unha interesante e estética rehabilitación dunha palleira sita no mesmo terreo. Manuel Chamoso estivo dende sempre ligado á conservación da vivenda pacega, aínda que coas obras de modernización tamén interviñeron sabiamente e sen romper co estilo orixinal os arquitectos Manuel Suances e Seara. Tanto a solaina traseira coma a galería foron rehabilitadas, aínda que agora urxe a reconstrución de parte do muro derrubado polas chuvias e varios portalóns.

Así mesmo, estase a elaborar un catálogo e inventario das árbores e plantas que configuran os xardíns pacegos, destacando entre eles un exemplar de araucaria que, durante o paso dun furacán e en vida de Pedrayo, se derrubou sobre o edificio. Esta árbore foi plantada polo pai do patriarca e el chamábao cariñosamente meu irmán. Cando faleceu en abril de 1976, pouco despois do óbito da súa esposa Fita, os seus amigos empregaron a madeira desta especie tropical para fabricar o féretro do escritor e así non o separar do seu irmán nin sequera na morte.

A Fundación encargouse tamén de recuperar unha bela fonte ornamental con motivos figurados e para iso tivo que buscar a orixe do manancial, actualmente achado e cuxas augas trasparentes e limpas fan as delicias dos visitantes para encher as cantimploras. Nos xardíns, ademais da fonte de pedra, podemos encontrar dous interesantes hórreos, un de dous corpos e o outro de tres, que se mesturan con árbores froiteiras como cerdeiras, figueiras, pereiras e unhas moreiras que achegan bagas de gran sabor e tintura, polo que é mellor non se manchar a roupa. Teixos, camelios e un grupo de enormes exemplares traídos dende América e que se poden contemplar dende calquera punto do terreo de Trasalba.No que se refire ás estanzas do pazo, hai que destacar o gran número de cerámica conmemorativa do escritor realizada por Sargadelos e O Castro, así como cuartos agradables con chans de madeira, como a cociña de lareira e un gran número de armarios e armarios do século XIX ou un salón comedor onde cada revolta trasmite o espírito do patriarca. Pequenos obxectos persoais do autor, moitos deles traídos dende a súa casa da Rúa de Paz de Ourense, como almofías, condecoracións, unhas lentes de ouro, como almofías, condecoracións, unhas lentes de ouro, carteis de mitins galleguistas figurando como relator xunto a Valentín Paz Andrade e Castelao, a toga e o barrete de doutor universitario, a súa mesa escritorio ou o seu dormitorio, son moitos dos encantos desta vivenda. O o Valorado mapa de Galicia cartografado por Fontán e que foi protexido por un cristal para evitar humedades e as sempre evitables torpes dos visitantes.
Pedrayo refuxiábase aquí para buscar a inspiración e encher de paisaxes os sentidos, e seguramente que paseaba baixo a pérgola atrapada entre vexetación ou ascendía en tantas ocasións as escaleiras de volutas pétreas e se abeiraba baixo os soportais de medio punto cando o sol do verán lle abrasaba os miolos.

Non obstante, ao turista, ao amante da literatura que chega a Trasalba buscando as sombras e a grafía do patriarca, o que máis lle chamará a atención é a coidada biblioteca, onde se encontran case seis mil volumes, moitos da biblioteca Luis Rivalla, doados por Fita, e aos que, segundo Manuel Somoza, hai que encontralos situación noutros lugares da vivenda debido á carencia de espazo. Pode encontrar coa axuda dunha guía e a entrada é totalmente gratuíta, aínda que existe unha tenda onde se poden encontrar libros ou carteis sobre o ilustre escritor e que, coa súa compra, se axuda ao mantemento do lugar. Está aberto todos os días agás os luns, e recoméndase que se solicite cita previa. Abre todos os días da semana de 11 a 14 horas e de 16 a 18 horas en época invernal e primaveral.

O pazo tamén acolle a celebración anual do Premio Trasalba, prestixioso concurso literario que se falla o 10 de abril e se entrega durante unha festa romaxe o último domingo de xuño. Un pazo que conxuga o aroma do seu insigne inquilino e que dá acollida aos que desexan aprender un pouco máis de historia de Galicia radiografando entre as paredes do autor de Arredor de si, nas entrañas dun galleguista, dun guía xeracional, do Patriarca da lingua galega.

Fonte: Fundación Otero Pedrayo.

VIDEOS.Descargar Google Chrome
Descargar Mozilla Firefox

IMAXES  DO PAZO OTERO PEDRAYO

PAZO22ABRIL5
15abril
15abril2
BETA1
CAD1
CAD2
CAD3
FOTONBA-B
FOTOVRAYNBA
FOTOVRAYTOON
PAZO
PAZO16ABRIL2
PAZO22ABRIL1
PAZO22ABRIL3

http://fundacionoteropedrayo.org/

UBICACION


Ver mapa mais grande

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar